ડેટાબેઝ સ્થગિત

Jump to navigation Jump to search

નવી નોંધો અને ફેરફારો માટે ડેટાબેઝ હાલમાં સ્થગિત કરાયેલ છે,કદાચ નિયમિત ડેટાબેઝ સારસંભાળ માટે,તે પછી આ ફરી સામાન્ય થશે.


સિસ્ટમ સંચાલક જેણે તેને લૉક કર્યું છે, તે આ સમજૂતી આપે છે: Database maintenance in progess

મુખપૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ.