ટૅગ્સ

Jump to navigation Jump to search

આ પાના પર સૉફ્ટવૅર દ્વારા, સંપાદનને ચિહ્નિત કરાયેલાં ટૅગ્સની યાદી અને તેનાં અર્થ છે.

ટૅગનું નામફેરફારની યાદિઓમાં દેખાવઅર્થનું પૂર્ણ વિવરણસ્રોતસક્રિય?અંકિત ફેરફારો
mobile editમોબાઈલ દ્વારા ફેરફારEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareહા૧૯ ફેરફારો
mobile web editમોબાઇલ વેબ સંપાદનEdit made from mobile web siteDefined by the softwareહા૧૯ ફેરફારો
Creation of subaccounts by a newly registered userCreation of subaccounts by a newly registered userDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
torટોર માંથી બનાવાયુંજો આ ટેગ ગોઠવેલ હશે તો, ફેરફાર એ ટોર એક્ઝિટ નોડ વડે કરવામાં આવ્યો હશે.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર